Onze werkwijze

Wat gebeurt er als u zich aanmeldt voor een behandeling?

Tijdens de telefonische intake noteren wij uw gegevens en vragen wij u om kort iets te vertellen over de reden van uw aanmelding en uw hulpvraag. Ook vertellen wij u op welke termijn het eerste gesprek kan plaatsvinden (meestal binnen enkele weken).

Eerste gesprek/intake

In het eerste en/of tweede gesprek kijken wij samen met u naar uw klachten en onderzoeken wij de mogelijke oorzaken en de therapiedoelen die u heeft.  Onderzoek met behulp van vragenlijsten als de SCL-90 of BDI kan deel uitmaken van de intake.

Aan het begin en aan het eind van de behandeling vragen wij u een OQ-45 in te vullen. Soms gebeurt dit ook tussentijds om zo nodig het behandelplan bij te kunnen stellen. Door deze gegevens met elkaar te vergelijken kunnen wij meten of de klachten verminderd zijn.

Behandelplan

Na de intake stelt de therapeut het behandelplan op. Daarin staat aan welke therapiedoelen u samen gaat werken en welke behandelmethode is gekozen. Verder staan uw diagnose en classificatie (DSM-5) in dit behandelplan.  De diagnose verklaart uw problemen aan de hand van symptomen, karaktereigenschappen en uw persoonlijke geschiedenis. De classificatie is het formele label van uw klacht. Als u toestemming geeft, wordt een brief voor de huisarts opgesteld, waarin het probleem en de aanpak staat beschreven.

Behandeling

U gaat van start met de behandeling zoals omschreven in het plan.  In het behandelbeleid wordt uitgegaan van onder meer de multidisciplinaire richtlijnen van het Trimbosinstituut en van de Zorgstandaarden Depressie, Angst en Solk (www.ggzstandaarden.nl).

In samenwerking met de huisartsen  en de POH-GGZ van de huisartsen wordt er gebruik gemaakt van de  zorgpaden Angst en Depressie.  Daarin wordt beschreven hoe wij met elkaar samenwerken.

Tussentijds vinden er mondelinge en soms schriftelijke evaluaties plaats waarin u samen met de therapeut bespreekt of u nog op de juiste koers bent met de gesprekken en of u de gesprekken als zinvol ervaart. Eventueel kan de therapeut u vragen een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Het kan zijn dat u samen beslist het plan tussentijds aan te passen.

Betrekken naasten

Indien er aanleiding voor is, kan een belangrijke naaste van u betrokken worden bij de behandeling (in alle fasen). Dit gebeurt alleen indien u hier expliciet toestemming voor verleent. Tijdens het intake gesprek worden afspraken gemaakt over de invulling van betrokkenheid van de naaste(n).

Afronding en evaluatie

Als uw doel of doelen voldoende bereikt zijn, ronden we de behandeling af.  U wordt opnieuw gevraagd de OQ-45 in te vullen om te kijken of de gesprekken effectief zijn geweest. Ook vindt er een schriftelijke evaluatie plaats. Wij vragen U hiertoe de CQ-i (Consumer Quality index) in te vullen. Dit is een vragenformulier waarin u kunt aangeven hoe u de behandeling en de kwaliteit van onze praktijk en uw therapeut heeft ervaren.  De resultaten van deze meting worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop wij onze zorgverlening kunnen verbeteren. Met uw toestemming sturen we een afsluitende brief naar de huisarts.

Kwaliteit
In 2020 werden de behandelingen binnen de Psychologenpraktijk IJsselstein gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,7!
Dit blijkt uit de ingevulde vragenlijst CQ-i (Consumer Quality Index).

Daarnaast is middels deze vragenlijst nog een aantal factoren gemeten. Te weten:

Bejegening: hier scoren we een 4,8 op een schaal van 1 tot 5. Onze cliënten voelen zich gerespecteerd.

Samen beslissen: cliënten ervaren ruim voldoende inbreng in het verloop van de behandeling en geven ons gemiddeld een 4,6 op schaal van 1 tot 5.

Uitvoering behandeling: de kwaliteit van de behandeling wordt als hoog ervaren. Hier is de beoordeling een 4,7 op schaal van 1 tot 5.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op