Ga naar de inhoud

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Wat gebeurt er als u zich aanmeldt voor een behandeling?

U meldt zich aan via het online aanmeldformulier. Wanneer wij nog vragen hebben over uw aanmelding, nemen wij telefonisch contact met u op. U wordt vervolgens aangemeld op de wachtlijst. Zodra u aan de beurt bent, wordt u telefonisch uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Eerste gesprek/intake

In het eerste en eventueel tweede gesprek kijken wij samen met u naar uw klachten en onderzoeken wij de mogelijke oorzaken en de therapiedoelen die u heeft. U wordt gevraagd om een OQ-45 vragenlijst in te vullen en er wordt door de therapeut een HoNOS vragenlijst ingevuld. Dit is helpend om het juiste aantal gesprekken in te schatten bij uw problematiek. De uitkomsten worden met u besproken. 

Indien nodig zal er extra diagnostiek plaatsvinden in de vorm van vragenlijsten.

Behandelplan

Na de intake stelt de therapeut het behandelplan op. Daarin staat aan welke therapiedoelen u samen gaat werken en welke behandelmethode is gekozen. Verder staan uw diagnose en classificatie (DSM-5) in dit behandelplan. De diagnose verklaart uw problemen aan de hand van symptomen, karaktereigenschappen en uw persoonlijke geschiedenis. De classificatie is het formele label van uw klacht. Als u toestemming geeft, wordt een brief voor de huisarts opgesteld, waarin het probleem en de aanpak staat beschreven.

Behandeling

U gaat van start met de behandeling zoals omschreven in het plan.  In het behandelbeleid wordt uitgegaan van onder meer de multidisciplinaire richtlijnen van het Trimbosinstituut en van de Zorgstandaarden Depressie, Angst en Solk (www.ggzstandaarden.nl).

In samenwerking met de huisartsen en de POH-GGZ van de huisartsen wordt er gebruik gemaakt van de zorgpaden Angst en Depressie.  Daarin wordt beschreven hoe wij met elkaar samenwerken.

Tussentijds vinden er mondelinge en soms schriftelijke evaluaties plaats waarin u samen met de therapeut bespreekt of u nog op de juiste koers bent met de gesprekken en of u de gesprekken als zinvol ervaart. Eventueel kan de therapeut u vragen een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Het kan zijn dat u samen beslist het plan tussentijds aan te passen.

Betrekken naasten

Indien er aanleiding voor is, kan een belangrijke naaste van u betrokken worden bij de behandeling (in alle fasen). Dit gebeurt alleen indien u hier expliciet toestemming voor verleent. Tijdens het intake gesprek worden afspraken gemaakt over de invulling van betrokkenheid van de naaste(n).

Afronding en evaluatie

Als uw doel of doelen voldoende bereikt zijn, ronden we de behandeling af. U wordt opnieuw gevraagd de OQ-45 in te vullen om te kijken of de gesprekken effectief zijn geweest. Met uw toestemming sturen we een afsluitende brief naar de huisarts.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden, verzoeken wij u het aanmeldformulier op de site in te vullen. Indien wij nog vragen hebben over uw aanmelding dan nemen wij binnen een paar werkdagen contact met u op.

Kwaliteit

Vragen over uw afspraak of contact met ons op nemen?